แก้ไขเมื่อ 12 กันยายน 2564

 1. บริษัท ทวินโฟลวส์ โฮลดิ้ง จำกัด (ทวินโฟลวส์) ได้พัฒนานโยบายการคืนสินค้านี้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซด้านยานยนต์ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดของโลก ทวินโฟลวส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินแต่ละรายการเป็นรายกรณีในทุกกรณี
 2. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้เฉพาะในกรณีที่สินค้าที่ผู้ซื้อได้รับไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือมีการจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง สำหรับรุ่นที่ไม่ถูกต้องและสีที่ไม่ถูกต้อง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยส่วนใหญ่จะยึดตามวันที่ได้รับสินค้าตามระบบของช่องทางที่ได้รับอนุญาตต่างๆ
 3. เงินมัดจำไม่สามารถขอคืนได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า สินค้าต้องเป็นรุ่นและสีเดียวกันเท่านั้น สินค้าที่จะคืนหรือเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% และสินค้าต้องส่งคืนพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบอย่างครบถ้วน หากสินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพเดิม 100% มีความเสียหายหรือชิ้นส่วนที่ขาดหายไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและจะจัดส่งสินค้าดังกล่าวคืนให้กับลูกค้าภายในเจ็ด (7) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่เกิดปัญหาจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่ผู้ซื้อติดตั้ง ตัวอย่างเช่น หากความเสียหายของผลิตภัณฑ์ทำให้บริษัทไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์เดิมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เนื่องจากสินค้าชำรุด บุบ ไหม้ บิ่น งอ บิดเบี้ยว แตก ขีดข่วน หรือปัญหาทางเทคนิค เป็นต้น (แม้ในระยะเวลาเจ็ดปี (7)) วันทำงาน).
 6. การเปลี่ยนหรือคืนเงินสินค้าจะเริ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากลูกค้า ขั้นตอนการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้จะใช้เวลาประมาณเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Contact@TwinFlows.com.
 7. บริษัทขออนุญาตคิดค่าติดตั้งและค่ารับประกันรวมภาษีตามที่ระบุในหน้าสินค้า
 8. กรณีเปลี่ยนสินค้าทดแทนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกันรวมถึงสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าของแท้ ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มขึ้น บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบและยืนยันก่อนเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง หากบริษัทไม่พบสินค้าทดแทนที่เหมือนกับสินค้าเดิมที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางบริษัทจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวน จะใช้เวลาประมาณสิบห้า (15) วันทำการในการดำเนินการ และบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการออกเงินคืน
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่เกิดความไม่พอใจหรือคำสั่งที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าเองทุกกรณี
 10. หากลูกค้าได้รับสินค้าเกินเจ็ด (7) วัน (ตามเงื่อนไขการซื้อตามข้อ 1 เป็นหลัก) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงเกี่ยวกับการรับประกันสินค้ากับแบรนด์ที่คุณซื้อ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า