แก้ไขเมื่อ 26 กันยายน 2564

  1. คำสั่งซื้อ

ก. การซื้อสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”)ควบคุมการซื้อสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ของลูกค้าจาก บริษัท ทวินโฟลวส์ โฮลดิ้ง จำกัด (ทวินโฟลวส์) การซื้อสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ของลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อ การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไข ที่ขยายเวลา)ที่กระทำโดยลูกค้าจะกระทำโดยการผูกมัด ใบสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุจำนวนและรุ่นของสถานีชาร์จที่ต้องการซื้อ กำหนดการส่งมอบที่ร้องขอ (ซึ่งหากไม่มีข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาจะเป็นวันที่ไม่น้อยกว่าหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่สั่งซื้อ)การซื้อ การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไข ที่ขยายออกไปและการซื้อสถานีชาร์จหรือ อีวี ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่พิมพ์เพิ่มเติมในใบสั่งซื้อของลูกค้าที่ขัดแย้งกับ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่มีผลบังคับและมีผล เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

ข. การยอมรับใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อและการปรับเปลี่ยนใบสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยอมรับหรือปฏิเสธโดย ทวินโฟลวส์ ตามดุลยพินิจของ ทวินโฟลวส์ แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีใบสั่งซื้อใดที่จะมีผลผูกพันกับ ทวินโฟลวส์ เว้นแต่และจนกว่าจะได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ทวินโฟลวส์ ทวินโฟลวส์ ตกลงที่จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของลูกค้าภายในเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อใดๆ ที่ ทวินโฟลวส์ ยอมรับจะอ้างถึงในข้อกำหนดเหล่านี้ว่า “คำสั่งซื้อที่ยอมรับ” คำสั่งซื้อที่ยอมรับแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่สามารถคืนสินค้าได้ และไม่สามารถคืนเงินได้

ค. การปฏิเสธใบสั่งซื้อ

ทวินโฟลวส์ อาจระงับการจัดส่งให้กับลูกค้าหากลูกค้ามีเครดิตเกินวงเงินที่บังคับใช้ หากมี และไม่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้า เป็นการละเมิดภาระผูกพันในการชำระเงินหรือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ในสาระสำคัญ

ง. สถานีต้องสมัครสมาชิกข้อเสนอ SaaS

สถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับบริการแอปพลิเคชันบนคลาวด์ของ ทวินโฟลวส์ (“ข้อเสนอ SaaS”)การเข้าถึงข้อเสนอ SaaS กำหนดให้ลูกค้าต้องทำสัญญาบริการหลักและข้อตกลงการสมัครสมาชิกกับ ทวินโฟลวส์ ข้อเสนอ SaaS แต่ละรายการ (บริการคลาวด์)ที่ได้รับเพื่อใช้กับสถานีชาร์จใหม่จะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดใช้งานบริการสำหรับสถานี ระยะเวลาการสมัครสมาชิกเริ่มเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซื้อแผน

  1. การจัดส่งสินค้า

ก. ค่าขนส่ง; ข้อกำหนด

การจัดส่งทั้งหมด เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นการจัดส่งที่สถานที่ (DAP)ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การขนส่ง การประกันภัย คลังสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ให้กับลูกค้า วันที่จัดส่งทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณและขึ้นอยู่กับการรับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากลูกค้าโดยทันที ไม่ว่าในกรณีใด ทวินโฟลวส์ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการส่งมอบสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของลูกค้าสำหรับความล่าช้าของวัสดุในการส่งมอบสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี จะเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ข. การโอนกรรมสิทธิ์

การส่งมอบสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ให้กับลูกค้าจะเสร็จสิ้นเมื่อส่งมอบสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ไปยังผู้ส่งสินค้าของลูกค้า ความเสี่ยงของการสูญเสียและความเสียหายต่อสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี จะต้องส่งผ่านไปยังลูกค้าเมื่อมีการส่งมอบสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ดังกล่าวไปยังผู้ส่งสินค้าดังกล่าว ทวินโฟลวส์ จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในการส่งมอบสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ที่สั่งซื้อโดยลูกค้าในวันที่กำหนดการส่งมอบ การเรียกร้องทั้งหมดสำหรับการจัดส่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึง ทวินโฟลวส์ ภายในยี่สิบ (20) วันนับจากวันที่ความเสี่ยงของการสูญเสียและความเสียหายจะผ่านพ้นไป ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น การเรียกร้องใด ๆ ที่ไม่ได้ทำภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และปล่อย

ค. การทดแทน

ทวินโฟลวส์ มีสิทธิ์ที่จะทำการทดแทนและดัดแปลงสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี และในข้อกำหนดของสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ที่จะส่งมอบภายใต้เงื่อนไขของใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องใดๆ โดยที่การทดแทนหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการชาร์จโดยรวม รูปแบบสถานี ความพอดี ฟังก์ชัน หรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

  1. การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

ก. การออกใบแจ้งหนี้

เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทวินโฟลวส์ จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าในหรือหลังจากวันที่จัดส่งสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ที่สั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่า ทวินโฟลวส์ อาจมีเงื่อนไขในการยอมรับใบสั่งซื้อตามเงื่อนไขเครดิตและ/หรือการชำระเงินล่วงหน้าตามที่ ทวินโฟลวส์ ใช้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล พิจารณาความเหมาะสมเนื่องจากประวัติการชำระเงินก่อนหน้าของลูกค้าและ/หรือขนาดของคำสั่งซื้อ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเครดิตและ/หรือเงื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้า คำสั่งซื้อหรือการยอมรับจะไม่มีผลเว้นแต่และจนกว่าลูกค้าจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หากลูกค้าทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง ทวินโฟลวส์ อาจออกใบแจ้งหนี้เมื่อใดก็ได้ในหรือหลังวันที่กำหนดส่ง หากลูกค้าซื้อการรับประกันแบบขยายเวลา และได้เลือกตัวเลือกการชำระเงินแบบรายปี ทวินโฟลวส์ จะเรียกเก็บเงินรายปีในแต่ละครั้งในวันครบรอบการรับประกัน

ข. เงื่อนไขการชำระเงิน

ทวินโฟลวส์ จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าในขณะที่จัดส่งสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะต้องชำระภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับ ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง จะต้องออกใบแจ้งหนี้เมื่อจัดส่งสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง และในวันครบรอบแต่ละวัน ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดสำหรับการสมัครใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง จะต้องชำระภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับ ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ชำระเมื่อถึงกำหนดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งและครึ่ง (1.5%)ต่อเดือน หรือหากน้อยกว่านั้น อัตราสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การจัดส่งแบบไม่ใช้เครดิตทั้งหมด หรือการจัดส่งที่เกินวงเงินเครดิตที่ลูกค้ามีอยู่ หากมี จะต้องชำระล่วงหน้าก่อนการจัดส่ง

ค. ไม่มีสิทธิ์หักกลบลบหนี้ ไม่มีสิทธิ์คืนสินค้า

จำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้จะไม่ถูกลดหย่อนโดยการหักกลบลบหนี้หรืออย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ทวินโฟลวส์ การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด และลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ในการส่งคืน โดยที่ ทวินโฟลวส์ จะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้การรับประกัน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

ง. ภาษีอากร ฯลฯ

จำนวนเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระให้กับ ทวินโฟลวส์ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และ/หรือใบสั่งซื้อใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผลสุทธิของภาษี การขาย การใช้ ภาษีสรรพสามิต มูลค่าเพิ่ม การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือภาษีที่คล้ายคลึงกันใด ๆ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด ลักษณะ (รวมเรียกว่า “ภาษี”)ที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นหรือเครื่องมือในการซื้อ การจัดส่ง การใช้หรือการขายสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี โดยหรือให้กับลูกค้า นอกเหนือจากภาษีที่วัดได้ โดยรายได้ของ ทวินโฟลวส์ แฟรนไชส์ขององค์กร หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคล ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ทวินโฟลวส์ จะเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับภาษีดังกล่าวเต็มจำนวนและจะรวมจำนวนเงินดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในใบแจ้งหนี้ที่ส่งถึงลูกค้า โดยมีเงื่อนไขว่า ความล้มเหลวของ ทวินโฟลวส์ ในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าจะไม่ทำให้ลูกค้าพ้นจากภาระผูกพันในการชำระภาษีใดๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3.ง.

จ. ชำระเป็นเงินบาท

จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องชำระเป็นเงินบาท หากลูกค้าอยู่นอกประเทศไทย ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งการลงทะเบียนข้อกำหนดเหล่านี้และการสมัครเพื่อขออนุญาตชำระเงินให้ ทวินโฟลวส์ ในที่นี้ กับหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมในเขตอำนาจศาลของลูกค้า หรือสถาบันหรือหน่วยงานอื่นดังกล่าว และใช้มาตรการอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมสกุลเงินของรัฐบาลที่มีผลบังคับในเขตอำนาจศาลของลูกค้า โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลหลังจากดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินให้กับ ทวินโฟลวส์ ตามที่ลูกค้าเลือก (1)ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ ACH ไปยังบัญชีที่กำหนดโดย ทวินโฟลวส์ เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราว หรือ (2)ด้วยเช็ค โดยจ่ายให้กับ บริษัท ทวินโฟลวส์ จำกัด

ฉ. คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการอนุมัติเครดิต

คำสั่งซื้อทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อจาก ทวินโฟลวส์ จำนวนเครดิตหรือเงื่อนไขการชำระเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้ หรือเครดิตถูกถอนโดย ทวินโฟลวส์ ตามดุลยพินิจตามสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทวินโฟลวส์ อาจใช้ดุลยพินิจในการระงับการผลิต ประสิทธิภาพ หรือการจัดส่งเพิ่มเติม ต้องการการชำระเงินสดทันทีสำหรับการจัดส่งหรือประสิทธิภาพในอดีตและในอนาคต หรือต้องการการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่ ทวินโฟลวส์ พึงพอใจก่อนทำการผลิต ประสิทธิภาพ หรือการจัดส่งเพิ่มเติม และอาจกู้คืนสินค้าจากผู้ขนส่งที่รอรับการค้ำประกันดังกล่าวหากมีการจัดส่ง

ช. บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดส่งเป็นล็อต

หากข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดหรืออนุญาตให้มีการจัดส่งสินค้าในล็อตที่แยกต่างหาก การจัดส่งหรือหลักไมล์ที่ลูกค้ายอมรับแยกกัน ลูกค้าสามารถปฏิเสธได้เฉพาะส่วนของล็อต การจัดส่ง หรือหลักเป้าหมายดังกล่าวที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้ ลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธที่จะรับล็อตหรือส่วนใด ๆ ของสินค้าดังกล่าวเนื่องจากความล้มเหลวของล็อตหรือส่วนอื่น ๆ หรือล็อตที่จะส่งมอบหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่จะมีการให้สิทธิ์ในการปฏิเสธดังกล่าวโดยชัดแจ้งในที่นี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินสำหรับแต่ละล็อตตามเงื่อนไขในที่นี้ ผลิตภัณฑ์ที่ถือไว้สำหรับลูกค้าถือเป็นความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

ซ. ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ฯลฯ

ยกเว้นตามขอบเขตที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ ราคาของ ทวินโฟลวส์ ไม่รวมค่าขนส่ง การจัดเก็บ การประกันภัย ภาษี สรรพสามิต ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และลูกค้าจะต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวหรือคืนเงินให้ ทวินโฟลวส์ สำหรับจำนวนเงินใดๆ ทวินโฟลวส์ จ่าย หากลูกค้าเรียกร้องภาษีหรือการยกเว้นอื่น ๆ หรือใบอนุญาตการชำระเงินโดยตรง ลูกค้าจะต้องมอบใบรับรองหรือใบอนุญาตการยกเว้นที่ถูกต้องของ ทวินโฟลวส์ และชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและปกป้อง ทวินโฟลวส์ จากภาษี ค่าใช้จ่าย และบทลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งเดียวกัน ราคาของ ทวินโฟลวส์ รวมเฉพาะค่าบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศมาตรฐานเท่านั้น การเบี่ยงเบนจากบรรจุภัณฑ์มาตรฐานนี้ (ภายในประเทศหรือส่งออก)รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทของรัฐบาลไทย จะส่งผลให้มีค่าบริการเพิ่มเติม ในการพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว ลูกค้าควรปรึกษากับสำนักงานขายของ ทวินโฟลวส์ การเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลง การปรับ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง)ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับค่าขนส่ง อัตรา หรือการจัดประเภทที่รวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ ให้อยู่ในบัญชีของลูกค้า

ฌ. ข้อพิพาท.

ในกรณีที่ลูกค้าโต้แย้งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ ทวินโฟลวส์ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงจำนวนเงินที่โต้แย้งและเหตุผลของความขัดแย้งภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ไม่มีปัญหาจะต้องชำระเมื่อถึงกำหนด และค่าใช้จ่ายทางการเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระใดๆ จะเพิ่มขึ้น นับจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ชำระเงิน จนถึงขอบเขตที่จำนวนเงินดังกล่าวถูกกำหนดให้ชำระให้กับ ทวินโฟลวส์ ได้ในที่สุด

ญ. การเยียวยาเมื่อการชำระเงินผิดนัด

เมื่อลูกค้าผิดนัดในข้อกำหนดเหล่านี้ ทวินโฟลวส์ อาจประกาศยอดดุลทั้งหมดของบัญชีลูกค้าทันทีที่ครบกำหนดและต้องชำระหรือยึดผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยใด ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ ที่อาจมีตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ภายใต้สิทธิ์การรักษาของลูกค้า ในสินค้าที่จัดส่ง หากมีการเรียกยอดค้างชำระใดๆ เพื่อเรียกเก็บเงิน ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินให้ ทวินโฟลวส์ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล นอกเหนือไปจากความเสียหายทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าการดำเนินคดีจะเริ่มขึ้นหรือถูกดำเนินคดีตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือไม่ก็ตาม จะต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ของศาล หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย ทวินโฟลวส์ และค่าใช้จ่ายทางการเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากยอดค้างชำระที่ค้างชำระโดยลูกค้า

ฎ. ระงับการจัดส่ง

ทวินโฟลวส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม หากลูกค้าชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีปัญหาล่าช้าเกินสามสิบ (30) วัน ทวินโฟลวส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อหากลูกค้าชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีปัญหาล่าช้าเกินหกสิบ (60) วัน

  1. การติดตั้ง

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมการติดตั้งและการจัดเตรียมสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี และสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามคำขอของลูกค้า ทวินโฟลวส์ อาจให้ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ติดตั้งสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป ให้แก้ไขว่าในการให้ข้อมูลดังกล่าว ทวินโฟลวส์ ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ และไม่รับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวกับคุณภาพของการติดตั้งหรือบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ติดตั้งดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ทวินโฟลวส์ จะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของบริการติดตั้งหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากบริการดังกล่าว

  1. การรับประกัน/ข้อจำกัดความรับผิด

ก. การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะชิ้นส่วนมาตรฐานของ ทวินโฟลวส์ (“การรับประกัน”)ซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท การรับประกันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีระบุไว้ในการรับประกัน และรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้

ข. การบำรุงรักษาหลังการรับประกัน

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าหากต้องการรับการรับประกันและ/หรือบริการบำรุงรักษาอื่นๆ สำหรับสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี หลังจากการรับประกันหมดอายุ ลูกค้าต้องซื้อการรับประกันเพิ่มเติมและ/หรือข้อตกลงในการบำรุงรักษาโดยตรงจาก ทวินโฟลวส์ ทวินโฟลวส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนการรับประกันไปยังโปรโมชั่น หากซัพพลายเออร์ของ ทวินโฟลวส์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบำรุงรักษาและข้อกำหนด

ค. การปฏิเสธการรับประกัน

ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในส่วนที่ 5 นี้ ทวินโฟลวส์ ไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น ทวินโฟลวส์ ขอปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดโดยชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามโดยสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ความสามารถในการขายได้และความเหมาะสมสำหรับเฉพาะบุคคล ทวินโฟลวส์ ไม่รับประกันการใช้งานสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี โดยปราศจากข้อผิดพลาด

ง. การจำกัดความรับผิด

  1. โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ ยกเว้นข้อผูกมัดในการชดใช้ค่าเสียหายของคู่สัญญาในที่นี้ ทวินโฟลวส์ จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ)หรืออย่างอื่น และไม่ว่าฝ่ายหรือตัวแทนดังกล่าวจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
  2. การเยียวยาเฉพาะของลูกค้าสำหรับการละเมิดโดย ทวินโฟลวส์ ของภาระผูกพันหรือการรับประกันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะจำกัดอยู่ที่ตัวเลือกของ ทวินโฟลวส์ การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนสถานีชาร์จเหล่านั้นหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ที่อ้างอิงถึงการลอกเลียนแบบของแอปดังกล่าว ของราคาซื้อของสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  3. ข้อยกเว้นการรับประกัน การรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนในการรับประกัน ลูกค้าได้รับแจ้งและเข้าใจว่า ในกรณีที่ข้อยกเว้นดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การรับรองและการรับประกันทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถือเป็นโมฆะในทันที

จ. การเยียวยาพิเศษ

การเยียวยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 5 เป็นการเยียวยาเฉพาะของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว และมาแทนที่สิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นๆ ที่ลูกค้าอาจมีต่อ ทวินโฟลวส์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี

  1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ก. ข้อจำกัดในการใช้งาน

ลูกค้าจะต้องไม่: (1)สร้างงานลอกเลียนแบบตามสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี (2)คัดลอก ใส่กรอบหรือสะท้อนส่วนหรือเนื้อหาใด ๆ ของสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี (3)ทำวิศวกรรมย้อนกลับสถานีชาร์จใดๆ หรือ (iv)เข้าถึงสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสมใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อ (ก)สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันกัน หรือ (ข)คัดลอกคุณลักษณะ ฟังก์ชัน อินเทอร์เฟซ กราฟิก หรือ “รูปลักษณ์และ ความรู้สึก” ของสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี

ข. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีชาร์จหรือผลิตภัณฑ์ อีวี ในทางใดทางหนึ่งถือเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ ทวินโฟลวส์ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ คำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” จะหมายถึงสิทธิบัตรทั้งหมดของคู่สัญญา คำขอรับสิทธิบัตร สิทธิ์ในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม อัลกอริทึม อุปกรณ์ อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ไดอะแกรม สิ่งประดิษฐ์ วิธีการและกระบวนการ (ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรหรือไม่ก็ตาม)ความรู้ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและตัวระบุแบรนด์อื่นๆ การกำหนดค่าเครือข่ายและสถาปัตยกรรม ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ โปรโตคอล แผนผัง ข้อกำหนด ซอฟต์แวร์ (ในรูปแบบใดๆ รวมถึงซอร์สโค้ดและโค้ดสั่งการ), เทคนิค, อินเทอร์เฟซ, URL, เว็บไซต์, ผลงานการสร้างสรรค์, และเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมด ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐหรืออยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้และสิทธิ์และรูปแบบการคุ้มครองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือมีผลเทียบเท่าที่ใดในโลกที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างระยะเวลาของข้อกำหนดเหล่านี้

  1. ทั่วไป

ก. ค่าธรรมเนียมทนายความ

หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือในส่วนของความยุติธรรมเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้ ฝ่ายที่ชนะจะมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายตามสมควร นอกเหนือจากการบรรเทาทุกข์อื่นใดที่ฝ่ายที่ชนะจะได้รับสิทธิ์เป็นอย่างอื่น

ข. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดตามเหตุผลของความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ เนื่องจากการนัดหยุดงาน การขาดแคลน การจลาจล การจลาจล ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ การระเบิด การกระทำของพระเจ้า สงคราม การดำเนินการของรัฐบาล สภาพแรงงาน แผ่นดินไหวหรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบุคคลดังกล่าว

ค. การสละสิทธิ์

ความล้มเหลวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการตามข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ทั้งหมดของฝ่ายดังกล่าวในการเรียกร้องให้มีการดำเนินการดังกล่าวในเวลาใด ๆ หลังจากนั้น หรือการสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของการฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ในที่นี้ เพื่อเป็นการสละบทบัญญัตินั้นเอง

ง. การแยกตัวออก

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้หรือเป็นโมฆะภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือถูกตัดสินโดยคำตัดสินของศาลที่บังคับใช้ การไม่สามารถบังคับใช้หรือความไม่ถูกต้องดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้หรือเป็นโมฆะโดยรวมได้ และในกรณีดังกล่าว บทบัญญัติจะต้องเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติดังกล่าวได้ดีที่สุดภายในขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับหรือการตัดสินของศาลที่เกี่ยวข้อง

จ. การมอบหมาย.

สิทธิ์และความรับผิดของคู่สัญญาในที่นี้จะต้องผูกมัดและยึดถือเพื่อประโยชน์ของผู้สืบทอด ผู้ดำเนินการ หรือผู้ดูแลระบบ อย่างไรก็ตาม ทวินโฟลวส์ และลูกค้าไม่สามารถมอบหมายหรือมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้หรือใบอนุญาต สิทธิ์ หรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยการดำเนินการของกฎหมายหรืออย่างอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่งตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าและ ทวินโฟลวส์ แต่ละคนมีสิทธิที่จะมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ให้กับบริษัทในเครือหรือผู้สืบทอดตามผลประโยชน์โดยการควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของผู้โอนหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการได้มา” ); และระบุไว้เพิ่มเติมว่า โดยไม่คำนึงถึงธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการใดๆ ลูกค้าจะต้องไม่มอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ให้กับคู่แข่งของ ทวินโฟลวส์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ทวินโฟลวส์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ทวินโฟลวส์ แต่เพียงผู้เดียว การพยายามมอบหมายงานใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดนี้จะถือเป็นโมฆะ

ฉ. ประกาศ.

คำบอกกล่าว คำขอ ความต้องการ หรือการสื่อสารอื่นใดตามเงื่อนไขที่กำหนดหรืออนุญาตให้ส่งโดยฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลพร้อมการยืนยันการรับ จดหมายรับรองหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน คำขอรับคืน แฟกซ์หรือผู้จัดส่ง ไปยังบุคคลอื่นดังกล่าวหรือส่งไปยังที่อยู่สำหรับแต่ละฝ่ายที่กำหนดไว้ด้านล่างลายเซ็นของตน หรือที่แฟกซ์ ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่สำนักงานอื่นๆ ที่อาจได้รับเป็นครั้งคราวโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ช. กฎหมายควบคุม.

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายไทยทุกประการ ยกเว้นข้อขัดแย้งของหลักกฎหมาย

ซ. สถานที่

ศาลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ แต่ละฝ่ายยื่นต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ของศาลเหล่านี้

ฌ. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้และสิ่งที่แนบมานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับสาระสำคัญ มันใช้แทนและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ใช้บังคับกับข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นๆ ก่อนหน้าทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้รับการแก้ไขเว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของแต่ละฝ่าย

ญ. สัญญาผู้แทนจำหน่ายสินค้า

ผู้ใช้ทุกคนตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในไฟล์แนบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในไฟล์แนบ จะมีผลกับสมาชิกทุกคนโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใน www.twinflows.com

ไฟล์แนบ: Dealership Agreement